İşletmemin Hukuki Statüsü Ne Olmalı?

Şirket Kuruluşu için Gerekenler

 

 sahis_sirket_kurulusu_

Şahıs şirketi nedir?

 

Birey olarak kurulan limited ve anonim şirketlerden daha küçük çaplı olan şirketlere şahıs şirketi adı verilmektedir. Şahıs şirketlerinde sadece tek bir birey sorumluluk almaktadır. Şirket borçlandığı zaman şahıs şirketinin tek sahibi bundan sorumlu tutulmaktadır. Borçların yanı sıra şirket adına yaşanan bütün sorunlarda yine şahıs şirketi sahibi yetkilidir.

 

Şahıs firması kurmanın avantajları?

– Düşük muhasabeci ücreti

– Kademeli vergi sistemi

– Düşük defter tasdik ücretleri

– Hızlı kurulum

 

Şahıs şirketi kurmanın dezvantajları?

– Limited şirketinde vergi oranı %20 iken, şahıs şirketlerinde yüksek cirolarda %20 den fazla vergi ödeme riskini vardır

– Bankalar nezninde limited şirketleri daha fazla itibar görür, kredi ve sanal POS başvuruları daha kolay onaylanır.

 res48-300x200

Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Şahıs şirketi açabilmek için gerekli olan belgeleri toplamak gerekmektedir. Bu belgeleri kendiniz toplayabileceğiniz gibi herhangi bir muhasebeciye vekalet vererek bütün işlemleri onun yapmasını da sağlayabilirsiniz.

 

Şahıs şirketi açabilmek için gerekli belgeler?

– İşe başlama bildirim Formu

– 2 adet İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

– 2 adet Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

– 2 adet Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Notere Tasdikli)

– 2 adet İmza Beyannamesi

– İşyeri Kira Kontratı

– İşyeri Kira Kontratı Damga Vergisi Alındı Makbuzu

– İşyeri Kiralık Değilse Tapu Fotokopisi

– İş yerinizin Vergi Dairesine Dilekçe

 

Dilekçe örneği:

…….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ….. (iliniz yazmalı)

Konu: İş Yeri Açılışı Hakkında Daireniz sınırları içerisinde bulunan …….(açacağınız işyerinin adresi yazılmalı) İstanbul / Maslak / Ayazağa adresinde …….(satışını yapacağınız ürünün alanı yazılmalı)(örn; bilişim ürünleri) Malzemeleri’nin Perakende satışı ile ilgili …….(işyerinizin açılış tarihi yazılmalı)tarihinde ticari faaliyetime başlayacağım. Dairenizce mükellefiyetimin tesisini bilgilerinize arz ederim.

SAYGILARIMLA …….(Adınız yazılmalı)

 

Evrakları teslim ettikten sonra ne olacak?

Bütün evrakları vergi dairesine teslim ettikten sonra şahıs şirketinizin vergi levhasının açılabilmesi için size bir yoklama memuru gönderilecektir. Bu memur ilgili yerin şahıs şirketi açmaya uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Eğer yoklama memuru uygun görür ise size bir yoklama tutanağı verir. Bu tutanağı muhasebecinize vererek şirketiniz adına vergi levhası çıkartmasını sağlayabilirsiniz.

 

Şahıs şirketi kurmak için ne kadar ücret ödenir?

Şahıs şirketi kurabilmeniz için yaklaşık olarak 500 TL muhasebecinize bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Bunun yanında yaklaşık 100-150 TL de aylık bir muhasebecinize periyodik olarak ödeme yapmanız gerekecektir. İş kolunuza göre eğer ticaret odasına başvuru yapacaksanız 750 TL ve yazarkasa gerekiyorsa da yaklaşık bir 300 TL sizlere masraf çıkacaktır. Bunların yanında yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmeniz içinde 300 TL civarında bir miktar bütçe ayırmanız gerekir.

 

Şahıs Şirketi kurduktan sonra ne yapılmalı?

Şirketinizi kurduktan sonra, yer alacağınız pazarda markalaşmanız rakiplerinizden farklılaşabilmeniz için faydalı olacaktır. Markanızın oluşumu için ilk adımınız logo ve ambleminizin tasarımı olmalıdır. Logonuz kurumsal renklerinizi, markanızın duruşunu ve tarzını belirler. Dilerseniz daha sonra kurumsal kimlik tasarımınızı da yaptırabilirsiniz. Kartvizitiniz, antetli kağıtlarınız, dosyanız, zarfınız gibi matbu öğeleriniz logonuzla uyum içinde olmalıdır. Kurumsal kimliğiniz firmanızın vitrinidir.

 

 

ilginç iş fikri 

 

Limited şirketi nedir?

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

 

Limited şirketi nasıl kurulur?

Gerçek kişiler: Noterden, en az 1 nüsha Ticaret Unvan Tasdiknamesi düzenletirler. Bu tasdiknamede firma sahibinin ev, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticaret unvanı belirtilir ve ticaret unvanı altında kullanacağı imza 3 kere tekrarlanır.

 

Tüzel kişiler: Kolektif ve Komandit şirketler ile donatma iştirakleri, noterden en az 3 nüsha ana sözleşme ile temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri düzenletirler. Limited şirketler ile bakanlık iznine tabi olmayan Anonim şirketler notere onaylattıkları ana sözleşmelerini; Bakanlık iznine tabi Anonim Şirketler ile Kooperatifler ise Notere onaylattıktan sonra bakanlıktan kuruluş izni alırlar.

 

Oda kayıt işlemleri; Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Oda’ya kayıt işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, sadece bir Oda kayıt beyannamesini içindeki açıklamaya göre doldurup imzalayarak vermeleri yeterlidir. Oda kayıt ücreti sermayeyi esas alan derecelere göre belirlenir.

 

Limited şirketi kurabilmek için gerekli belgeler?

– Dilekçe

– Kuruluş bildirim formu

– Noter tasdikli şirket sözleşmesi (4 nüsha) (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)

– Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)

– Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

– Rekabet kuruluna yatırılmış olan Sermayenin on binde dördüne ilişkin banka dekontu

– Sermayenin 1\4 ünün tescilden önce yatırıldığına ilişkin banka mektubu

– Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

 

Limited şirketi kurarken nelere dikkat edilmelidir?

– Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.

– Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

– Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

– TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

 

Limited Şirket kurulumundan sonra ne yapılmalıdır?

Şirketinizi kurduktan sonra, yer alacağınız pazarda markalaşmanız rakiplerinizden farklılaşabilmeniz için faydalı olacaktır. Markanızın oluşumu için ilk adımınız logo ve ambleminizin tasarımı olmalıdır. Logonuz kurumsal renklerinizi, markanızın duruşunu ve tarzını belirler. Dilerseniz daha sonra kurumsal kimlik tasarımınızı da yaptırabilirsiniz. Kartvizitiniz, antetli kağıtlarınız, dosyanız, zarfınız gibi matbu öğeleriniz logonuzla uyum içinde olmalıdır. Kurumsal kimliğiniz firmanızın vitrinidir.

 

 177702_ekonomi-buyume

Anonim Şirketi Nedir?

Sermaye şirketi olmanın tüm özelliklerini taşıyan, büyük hedefleri gerçekleştirmek için kurulan, her türlü ekonomik faaliyette bulunabilen kurullarla çoğunluk esasına göre yönetilen, menkul kıymet (hisse senedi, tahvil vb.) çıkartabilen şirketlerdir.

 

Limited Şirketi ile Anonim şirketi arasındaki farklar nedir?

1 Temmuz 2012 itibarıyle, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerini tek başlarına şahıslar da kurabiliyor. Burada karar vermeniz gerekenler: kuracağınız şirket bünyesinde ne gibi işler yapacağınız, ortaklık yapısının nasıl olacağı ve ileride hisse dağıtımı gibi düşüncelere sahip olup olmadığınızdır. Anonim Şirketi kurması ve idare etmesi, Limited Şirketi’ne göre daha zordur. Öncelikle sermayesi, Limited’e göre çok daha yüksek olmalıdır. Anonim Şirketleri’nin Yönetim Kurulu’nda profesyonel yönetici ve denetleyicilerin yer alması da şarttır. Bu zorlukların yanında yüksek gelir elde etmeniz durumunda vergi ödemede avantaj, kolay hisse dağılımı ve kapatma gibi durumlarda vergi ödememe gibi pekçok avantajı da mevcuttur. Limited Şirketi’ni de kurması Anonim Şirketi’ne göre biraz daha kolaydır ve 1 yıl içinde de kapatabilme hakkınız vardır.

 

Anonim şirketi özellikleri nelerdir?

– Ana sözleşmede şirket konusunun açıkça gösterilmesi zorunludur.

– Anonim şirketlerde, tüzel kişinin tacir olmasının bir sonucu olarak, bir ticaret unvanı altında kurulmak ve bu ticaret unvanını ticaret sicilinde tescil ettirmek zorundadır.

– Anonim şirket sermaye şirketi olduğundan, ticaret unvanı iş konusu ile ilgili olmalıdır. “Anonim şirket” ibaresinin açık veya kısaltılmış “AŞ” olarak yazılması gerekir.

– Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir.

– Yeni TTK’na göre, esas sermaye 50.000 TL’sından ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 TL’sından aşağı olamaz (Yeni TTK Md. 332).

– Anonim şirketlerde hisse devri kolaydır. Menkul kıymet olarak el değiştirir. Kuruluş sırasında ayni (mal, eşya) olarak konan sermaye karşılığında alınan hisse senetleri iki yıl geçmedikçe satılamaz.

– Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir. Verginin muhatabı şirkettir.

– Hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı sadece anonim şirketlere verilmiştir.

– Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişilik ticaret siciline tescille gerçekleşir.

– Anonim şirketin, borçlarına karşı sorumluluğu mal varlığı ile sınırlıdır. Ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. – Sermaye, her biri 1 Kr’luk paylara ve katlarına bölünür.

– Anonim şirket, sermayesi paylara bölünerek hisse senetleri ile temsil edilebilir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

 

Anonim şirketi kurabilmek için gerekli belgeler?

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) Başvuru dilekçesine; bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları, her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutarlar, ister ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları ile şirketin ne suretle temsil edileceği yazılmalı, bu dilekçe müdürlerin tümü tarafından imzalanmalı ve aşağıdaki belgeler de bu dilekçeye ek yapılmalıdır.

2- Noter onaylı anasözleşme (Biri ıslak imzalı olmak üzere 3 adet)

3- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

4- Pay bedellerinin Kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu

5- Şirket sermayesinin on binde dördünün Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)Şirket sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeye dair banka dekontu

6- Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

7- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

8- Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

9- Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

10- Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

11- Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belgeler

12- Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

13- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği.

14- Ticaret Sicil Memurluğundan, kullanılacak ünvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin başvuru numarası

15- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)

16- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan kurucu ortaklara ait yerleşim yeri belgesi

17-Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış sicil belgesinin apostil şerhli noter onaylı tercümesi

18-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

19-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan kayyuma ait yerleşim yeri belgesi (Son 6 ay içinde alınmış asıl)

20-Oda kayıt beyannamesi, İmza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

 

 

Kaynak: ito.org.tr – idemama.com

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar